Co do odpadu nepatří

Záchod ani kuchyňský dřez nejsou odpadkový koš

Tím, že něco vyhodíme nebo vylijeme do záchodu nebo dřezu, tím problém s odpadem nezmizí, ale začíná.

Vše má svůj řád

Prvním pravidlem je, že kanalizační síť je stavěna a konstruována tak, aby odváděla odpadní vody, nikoliv odpady (ať již tuhé nebo kapalné odpady). Jaké odpadní vody mohou domácnosti a firmy vypouštět do veřejné kanalizace, je určeno zákonem. Kanalizační řád je dokument schválený příslušným vodoprávním úřadem dle ustanovení §14 „Zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu“, ve znění prováděcích předpisů.

Soubor podmínek pro vypouštění odpadních vod do kanalizace je důležitý nejen proto, aby odpadní voda pomocí systému kanalizačního potrubí a dalších objektů ve stokové síti bezpečně odtekla do čističky odpadních vod (ČOV), ale aby tato voda byla účinně vyčištěna před jejím následným vypuštěním zpět do vodních toků (řek). Na území měst a obcí jsou vybudovány různé kanalizační systémy (jednotné, oddílné, gravitační, tlakové či podtlakové). Nezodpovědnost některých domácností a podniků způsobuje při odvádění a čištění odpadních vod nemalé problémy, neboť významnou část odpadních vod tvoří odpadní vody ze zdravotnických zařízení, restauračních provozoven, potravinářských podniků a dalšího výrobně/zpracovatelského průmyslu. Pro tyto odpadní vody jsou stanoveny nejvyšší přípustné míry znečištění. Individuální limity stanovuje místně příslušný vodoprávní úřad ve spolupráci s provozovatelem kanalizace. Podmínky pro vypouštění odpadních vod jsou stanoveny na základě možností a schopností čistírny odpadních vod.

Co je odpadní voda

Odpadní voda je voda, která je mírně znečištěná z běžné denní hygieny, užívání toalety, úklidu, praní, mytí nádobí. Jedná se především o splaškovou (domovní) odpadní vodu, která vzniká každodenní lidskou činností, pocházející z domácností, škol, úřadů, od živnostníků a dalších, nebo o průmyslovou odpadní vodu, která pocházející od velkých producentů. Mezi další druhy odpadních vod patří infekční odpadní vody, odpadní vody ze zemědělství či znečištěné dešťové odpadní vody.

Co do odpadu (stokové sítě) nepatří a kam ideálně s ním

Kuchyňský odpad je podle zákonných předpisů zařazen mezi biologicky rozložitelný odpad, proto ani v rozmělněném stavu rozhodně nepatří do kanalizace. Kanalizační řád dále specifikuje základní seznam látek, které do odpadu nepatří. Jedná se zejména o :

 • tuky a oleje (fritovací a ostatní oleje z domácností patří do kontejnerů na směsný odpad, případně do speciálních kontejnerů na biologický odpad)
 • biologický odpad jako zbytky jídel, zbytky zeleniny a ovoce a dalších potravin
  • odpady z kuchyňských drtičů (jejich instalace s odpadem rozdrceného materiálu do kanalizační sítě je nepřípustná)
 • veškeré hygienické potřeby (dětské ubrousky) patří do kontejnerů na směsný odpad
 • chemikálie, organická rozpouštědla a další nebezpečné látky
  • staré barvy, ředidla, lepidla
  • kyseliny, louhy, hydroxidy, detergenty a tenzidy
  • mazadla, oleje
  • zbytky čistících a pracích prostředků
  • domácí a zahradní chemie
  • obsah baterií a další ropné látky
  • radioaktivní, infekční a karcinogenní látky patří do specializovaných úložišť
 • průmyslová a statková hnojiva, zeminy
 • silážní šťávy¨
 • látky působící změnu barvy vody
 • neutralizační kaly
 • stavební hmoty
 • nepoužité léky (tento odpad patří do stabilních sběrových míst nebo zpět do lékárny)
 • pevné (tuhé) odpady (veškeré tyto odpady mají určeny svá sběrná místa, či patří do kontejnerů směsného odpadu)

Co se stane, když nebudeme dodržovat pravidla

Veškeré tyto věci ohrožují samotné fungování kanalizačního systému a čistíren odpadních vod. Zbytky potravin v kanalizaci podporují život různých živočichů. Odpad z kuchyňských drtičů zanáší kanalizaci usazenými pevnými látkami, na které se váží zejména tuky, což může mít za následek snížení průtočnosti kanalizačních přípojek až po jejich úplné ucpání. Plastové části z hygienických potřeb, které nepodléhají rozkladu, zase mohou zcela zničit čerpadla v čerpacích stanicích odpadních vod. Čerpadlům také vadí vhazování vláknitých materiálů do kanalizace (kousky vaty, hadry apod.). Ty se pak namotávají na oběžná kola čerpadel a způsobují jejich ucpávání, případně se dostávají mezi oběžné kolo a hydraulickou skříň s následkem poškození ucpávky, zatečením do rotoru a zničení pohonného elektromotoru. Provoz čistírny odpadních vod může také výrazně zkomplikovat řada chemických a nebezpečných látek, z nichž některé jsou vysoce jedovaté a výbušné, a mají negativní vliv na biologické procesy při čištění odpadní vody.

Každý si doma pěstuje svého potkana.

Co se stane, když vylijeme do odpadu tuk nebo olej

Tuk v kanále hrudkovatí a postupně na sebe nabaluje a zachycuje další příměsi. Ty ucpávají kanalizační čerpadla, obalují sondy ovládající jejich chod a zastavují je. V kanalizaci tuk a olej po smísení s jinými nečistotami vytváří tuhé nánosy, které brání volnému průtoku a musí být proto velmi nákladně odstraňovány. S ještě většími náklady je spojena likvidace tuků, které přitečou na čistírny odpadních vod.

Jak ale zacházet v domácnosti s použitými tuky a oleji.

Nejlepším řešením je přelít je do plastové lahve a odevzdat jako tříděný odpad ve sběrném dvoře, v horším případě odnést do kontejnerů na směsný odpad. Jiný režim mají ale restaurační a kuchyňské provozy. Pro ně platí povinnost řádně provozovat lapáky tuku. Lapák tuku je zařízení, sloužící k zachycení tuků z odpadních vod a tím přispívá k ochraně kanalizačních přípojek a řadů před poškozením. Například výlevky, dřezy, žlaby na přípravu masa, mytí stolního a provozního nádobí apod. musí být napojeny na samostatnou kanalizační větev. Ta ústí do lapáku tuku. Zachycený tuk se po určité době provozu, která je stanovena provozním řádem, z lapáku tuku odstraňuje. Vzniklý odpad musí být předán specializované firmě k likvidaci.

Co se stane s odpadem ze zubařské ordinace

Každá zubařská ordinace musí být vybavena účinným odlučovačem amalgámu. Ten totiž obsahuje mimo jiné toxickou rtuť, která znečišťuje odpadní vody a nesmí se do kanalizace dostat. Obsah odlučovače amalgámu likviduje specializovaná firma.