Názvosloví a základní pojmy

Stavíte dům, rekonstruujete byt nebo koupelnu, bouráte bytové jádro či opravuje staré vodovodní potrubí nebo rozvody kanalizace? Potřebujete se rychle zorientovat v terminologii, kterou mluví instalatér ve své nabídce nebo projektant v technické dokumentaci?
Přehledný slovník pojmů používaných během montáže, údržby a opravy zdravotně technických zařízení, částí kanalizace, potrubí venkovního vodovodu, rozvodů studené a TUV, topení a armatur vám bude nápomocen.

Domovní vodovodní přípojka

Připojuje vnitřní vodovod na vodovod veřejný. Dimenze přípojky se určuje podle počtu a typu výtoků. Na rozvodné potrubí veřejného vodovodu se připojuje současně se stavbou veřejného vodovodu se osadí tvarovku do rozvodného potrubí nebo navrtáním za chodu pro průměry do DN 50. Může být trojího druhu:

  • s pitnou vodou
  • s užitkovou vodou
  • s vodou provozní

Některé objekty mají ještě samostatnou požární přípojku. Dále se rozděluje podle polohy vnitřního potrubí jednotlivých úseků:

  • ležatý rozvod - začíná hlavním uzávěrem a končí přechodem na stoupací potrubí. Toto potrubí má být co nejkratší, přístupné a pokud možno přímé. Potrubí je vedené v zemi v nezámrzné hloubce nebo v domě, obvykle pod stropem na konzolách nebo závěsech.
  • svislý rozvod - se vede volně po stěnách, v drážkách pod omítkou nebo v instalačních šachtách. Začíná uzavírací armaturou v nejnižší části a končí v místě, kde se napojuje nejvyšší odbočka k výtokovým armaturám.
  • odbočky - jsou ležatá potrubí, která většinou začínají uzávěrem pro provozní jednotku a končí výtokovými armaturami u vany, umyvadla, klozetové mísy, dřezu apod.

Potrubní systémy

Se rozdělují do dvou skupin a to na tlaková a beztlaková. Trubka je dutá tyč obvykle kruhového průměru. Materiál trubek se posuzuje z mnoha hledisek, protože spolehlivost dodávky vody závisí na vlastnostech potrubí, zejména na trvanlivosti materiálu, odolnosti vůči korozi, pevnosti vůči tlaku zeminy a vnitřnímu tlakuje vody. Potrubí kladené v zemi musí být uloženo v nezámrzné hloubce. Pro vodárenská potrubí se používají kovové i nekovové trouby. Z kovových materiálů se uplatňuje tlaková litina a ocel, z nekovových materiálů železobeton a zejména plasty (vysokohustní polyetylen HDPE, nízkohustní polyetylen LDPE a polyvinylchlorid PVC nebo sklolaminát GRP).

Vodovodní síť

Vodárna

Soubor zařízení pro jímání vody, úpravu a dodávku vody do vodovodní sítě.

Vodojem

Je zásobní nádrž, která zajišťuje dostatečné množství a potřebný tlak vody pro koncové uživatele. Vyrovnávají rozdíly mezi přítokem vody a její spotřebou. Vodojemy mají různé konstrukce, z nichž nejběžnější jsou podzemní nebo nadzemní nádrže. Věžové mají menší objem a jsou mnohem dražší.

Vodovod

Je souhrn technických zařízení, používaných pro zásobování vodou. Začíná zařízením na jímání vody a končí výtokovými armaturami.

Vodovodní řád

Je soubor napájecích a dopravních úseků trubního vedení s příslušnými armaturami při zásobování vodou. Podle významu a polohy se rozlišuje vodovodní řád hlavní a vedlejší.

Veřejné vodovody

Se skládají z vodních zdrojů, vodojemů, čerpacích stanic, úpraven vody a vodovodního potrubí. Podle místních poměrů se veřejný vodovod dělí na

  • gravitač- voda přitéká z výše položeného zdroje do místa spotřeby působením gravitace
  • výtlačný - voda se nachází nízko, musí se přečerpat do vodojemu. Odtud je dopravena ke spotřebě.
  • jednotné - voda je dodávání jedním potrubím pro všechny účely - domácnosti, průmysl, požární voda, voda k praní, splachování, čištění měst.
  • oddílné - pitná voda je dodávána jedním potrubím, druhým se dopravuje užitková nebo provozní voda.

Vnitřní (domovní) vodovody

Zahrnuje veškeré vodovodní potrubí s příslušenstvím zásobující nemovitost vodou. Navazuje na vodovodní přípojku, která ho spojuje s veřejným vodovodem, nebo napojen na vlastní zdroj vody.